Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Czyżowicach „Chatka Małolatka”.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Dokumenty do pobrania.

Wyłączenia

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Aleksander Kucza, spczyzowice@gorzyce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 33 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka”, 44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 111

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony wschodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych.
Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony zachodniej, prowadzące wprost z parkingu.
Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-5, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i półparter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz Pietro na które prowadzą schody dwuetapowe. Pietro starej części szkoły jest połączone z 3 kondygnacją części nowej. Pomiędzy tymi częściami występują jednak schody. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje budynek dawnego gimnazjum i Sali gimnastycznej. Jest zaopatrzona w windę, którą można dostać się na każdą kondygnację tej części szkoły poza piwnicą w której znajdują się szatnie uczniów klas 6-8. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na tym samym poziomie bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości by na terenie szkoły skorzystać z tłumacza języka migowego.

do góry