Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Czyżowicach „Chatka Małolatka”.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Dokumenty do pobrania.

Wyłączenia

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mgr Ewa Sobala-Hibner, e-mail: ppczyzowice@gorzyce.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 451 33 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka”, 44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 111

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku są dwa, oba zaprojektowano od strony parkingu.

Wejściem gównym wchodzą dzieci z rodzicami, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług przedszkola. Znajduje się ono od parkinu, na który można wjechać samochodem od ul. Wodzisławskiej, jek również można wejść furtką od ul. Gorzyckiej. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem żadnych barier, progów, schodów ani podjazdów.

Drugie wejście, to wejście służbowe, prowadzące poprzez węzeł kuchenny i zaplecze przedszkola. Również jest na tym samym poziomie co poziom parkingu a posiada stopień. Jednakże tym wejściem nie mogą wchodzić do placówki osoby nieupoważnione.

Opis dostępności korytarzy
Dostępność do korytarzy, pomieszczeń administracji, sal lekcyjnych, szatni, ubikacji jest bez barier, progów, itd.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przedszkole nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Placówka nie dyponuje wyodrębnionym w/w miejscem parkingowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora, do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości by na terenie przedszkola od razu skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o dostępności złożone dla potrzeb GUS
Plik Raportu z-D znajduje się tutaj do wglądu poniżej:

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacje Publiczne
pdf 2021-03-22 Raport zD - PP Czyżowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Raport zD - PP Czyżowice.pdf 105.44KB zobacz
do góry