Strona główna/Dla Rodziców/Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.
 4. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele oraz specjaliści w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców , dyrektora nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formach:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia
  2. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
  3. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
  4. zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  5. zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne
  6. zajęć o charakterze terapeutycznym
  7. zajęć logopedycznych
  8. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  9. porad i konsultacji
 7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych orazrozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.Udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).
do góry