Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o możliwości zgłoszeniu ofert firm (..)

Ogłoszenie o możliwości zgłoszeniu ofert firm budowlanych na roboty remontowe malarskie.

29 Czerwca 2020

Zamawiający :   Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach;  ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola Publicznego  w Czyżowicach, ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice - na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Gorzyce

zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: Roboty malarskie czterech sal zajęć wraz z czterema
                                              sanitariatami, trzech szatni
dla dzieci oraz korytarzy
                                                     w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach.

 2. Termin realizacji zamówienia: 01 - 24 sierpień  2020r.

3. W ofercie należy podać okres gwarancji: tak

4. Miejsce i termin złożenia oferty

- osobiście w sekretariacie:  Przedszkola w Czyżowicach do 10.07.2020r. do godz. 15oo

- listownie na adres: Przedszkole Publiczne w Czyżowicach ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice do 10.07.2020r. do godz. 15oo

- w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: do 10.07.2020r. do godz. 15oo

5. Termin rozpatrzenia ofert: 13.07.2020r. o godz. 900

6. Warunki i termin płatności : przelew- do 14 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu
   zamówienia i dostarczeniu do zamawiającego faktury

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

                                           Krzysztof Patas - Sekretarz PP Czyżowice  tel (32) 4513311
                                    w dniach:  poniedziałek, środa w godz. 700-1500 ,  piątek 700-1100

8. Istnieje możliwość ewentualnych osobistych oględzin przedmiaru robót po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym (tel. 32 4513311, ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice).

9. Sposób przygotowania oferty: kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim, złożyć osobiście w zamkniętej kopercie, lub przesłać w formie pliku np. pdf.

10. Kryterium wyboru oferty stanowi: najniższa cena.

Załączniki:

1. Przedmiar robót na w/w zadanie.

do góry